Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô

Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô như thế nào?

Bảo hiểm xe ô tô Kiến thức

Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô vào đâu là mối quan tâm của nhiều chủ xe ô tô. Trong các sản phẩm bảo hiểm ô tô hiện nay thì bảo hiểm vật chất xe ô tô là loại bảo hiểm vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần nắm rõ hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô để có sự tính toán đúng đắn.

Bảo hiểm vật chất xe ô tô là gì?

Bảo hiểm vật chất xe ô tô là gói bảo hiểm không bắt buộc. Tuy nhiên, nó lại rất quan trọng cho quá trình sử dụng xe.

Đối tượng bảo hiểm của gói bảo hiểm này là những thiệt hại vật chất của xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe như:

  • Đâm va, lật, đổ, rơi, chìm, hỏa hoạn, cháy, nổ, bị các vật thể khác rơi, va chạm vào…
  • Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sạt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần…
  • Mất cắp, mất cắp toàn bộ xe…
  • Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên

Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô

Bảo hiểm vật chất xe ô tô giúp bạn có tâm lý thoải mái khi lái xe

Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô

Chi phí mua bảo hiểm vật chất xe ô tô lớn

Nếu chi phí bảo hiểm vật chất xe ô tô lớn, khách hàng có thể hạch toán vào tài khoản:

  • Nợ TK 142
  • Nợ TK 1331
  • Có TK 331 và 1121.

Chi phí bảo hiểm vật chất xe ô tô không lớn

Khách hàng có thể hạch toán vào tài khoản:

  • Nợ TK 154 hoặc 642
  • Nợ TK 1331
  • Có TK 331, 1111, 1121.

Trong đó:

Tài khoản 142: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

Tài khoản 1331: Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

Tài khoản 331: Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.

Tài khoản 1121: Tài khoản 1121 dùng để phản ánh số tiền hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu ngay: Giá bảo hiểm vật chất xe ô tô hiện nay là bao nhiêu?

Hạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô

Hoạch toán bảo hiểm vật chất xe ô tô

Tài khoản 154: Tài khoản 154 dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp, xây lắp, nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho.

Tài khoản 642: Tài khoản 642 dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,. . .); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (Điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ. . .); chi phí bằng tiền khác (Tiếp khách, hội nghị khách hàng. . .).

Tài khoản 1111: Tài khoản 1111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.

Chi phí mua bảo hiểm vật chất xe ô tô không tạo ra doanh thu hoặc thu nhập khác cho công ty. Tuy nhiên nó lại là chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và chưa được tính vào chi phí của thời điểm mua nó và chỉ được trừ dần vào các kỳ tiếp theo. Chính vì vậy, khách hàng tùy thuộc vào số tiền mua bảo hiểm mà hạch toán và định khoản một cách hợp lý.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *